Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Commerciële waardering bij BV’s

Commerciële waardering bij BV’s
3 november 2017 beheerdergoestenopdam

Commerciële waardering bij BV’s

De wetgeving omtrent de jaarrekening schrijft voor dat BV’s hun balans op commerciële grondslagen waarderen. Dat houdt in dat activa en passiva tegen de werkelijke marktwaarde worden gepresenteerd en soms dienen te worden geherwaardeerd. Echter, voor de belastingaangifte is sprake van een waardering op kostprijs, vaak met toepassing van lineaire afschrijvingen.

Om administratieve lasten te verlichten wordt het kleine rechtspersonen toegestaan om ondanks wettelijke bepalingen hun balans op fiscale grondslagen te waarderen zodat de bedragen in de jaarrekening en de belastingaangifte hetzelfde zijn.

Echter, bij onder meer een relatief hoog afschrijvingspercentage, een ontvangen investeringssubsidie of het toepassen van versnelde afschrijvingen kan de fiscale boekwaarde van activa sterk afnemen. Vaak gebeurt dit om belastingen uit- of af te stellen.

Negatieve invloed bij revisie
Deze werkwijze heeft echter ook tot gevolg dat in de jaarrekening een lagere vermogenspositie wordt getoond. Dit kan op haar beurt van invloed zijn op de beoordeling van uw cijfers door de bank. In het verleden werd dit vaak handmatig gecorrigeerd. Door de meer en meer geautomatiseerde verwerking neemt de kans echter toe dat dit niet wordt herkend. En kan dit dus leiden tot een minder gunstige beoordeling en een stijging van het rentetarief over uw leningen.

Wij hebben daarom besloten met ingang van het boekjaar 2017, daar waar een behoorlijke verschil bestaat tussen de commerciële en fiscale waardering, de jaarrekening op commerciële grondslagen op te stellen.