Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Nieuwsbrief juni 2022

Nieuwsbrief juni 2022
7 juni 2022 beheerdergoestenopdam

1. Voorjaarsnota 2022

Onlangs heeft het kabinet de Voorjaarsnota 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor het eerst bevatte de voorjaarsnota een omschrijving van onder andere de voorgenomen fiscale wijzigingen. Normaal worden deze plannen gepresenteerd op Prinsjesdag. Hieronder treft u de belangrijkste voorgestelde maatregelen aan voor onze praktijk:

Tarieven vennootschapsbelasting
Vanaf 2023 geldt een vennootschapsbelastingtarief van 15% voor winsten tot € 200.000 (dit is in 2022 nog € 395.000). Winsten hoger dan € 200.000 worden belast tegen een tarief van 25,8%. Dit zorgt ervoor dat bij een lagere winst meer belasting betaald zal moeten worden. Het gevolg is onder meer dat het qua tarief fiscaal minder voordelig is om een fiscale eenheid vennootschapsbelasting te verbreken.

Gebruikelijk loon DGA
Een directeur groot aandeelhouder (DGA) dient een fiscaal een minimaal loon te ontvangen. Hierbij moet ook gekeken worden naar een vergelijkbare dienstbetrekking. De DGA mag in 2022 25% minder ontvangen van dit loon met een minimumloon van € 48.000. Dit percentage wordt vanaf 2023 verlaagd naar 15%.

Heffing in box 2
Over onder ander dividenduitkeringen wordt in box 2 in 2022 een tarief gehanteerd van 26,9%. Vanaf 2024 zal er een tweeschijvenstelsel worden gehanteerd. Dit betekent dat over de eerste € 67.000 een tarief zal gelden van 26% en over het meerdere zal een tarief gaan gelden van 29,5%.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)
Vanaf 2023 is het als ondernemer in de inkomstenbelasting niet meer mogelijk om gefaciliteerd een fiscale oudedagsreserve op te bouwen. De reeds opgebouwde fiscale oudedagsreserves mogen wel blijven bestaan en zullen op basis van de huidige wetgeving worden behandeld.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
Vanaf 1 januari 2023 gaat de onbelaste reiskostenvergoeding omhoog van € 0,19 per kilometer naar € 0,21. Vanaf 1 januari 2024 zal deze onbelaste reiskostenvergoeding worden verhoogd naar € 0,23 per kilometer.

Verhoging minimumloon
Het wettelijk minimumloon wordt al in 2023 verhoogd met 2,5%. Vervolgens zal dit minimumloon ook in 2024 verhoogd met 2,5% en in 2025 wordt dit verhoogd met 2,32%.

Heffing in box 3
De voorgestelde verhoging van het heffingsvrijvermogen naar € 80.000 per persoon wordt niet doorgevoerd. Dit betekent dat het heffingsvrijvermogen per persoon € 50.650 zal blijven.

Overdrachtsbelasting
Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting wordt per 2023 verhoogd naar 10,1%, dit is nu nog 8%. Het huidige tarief van 0% en 2% wat kan worden toegepast voor woningen welke als hoofdverblijf gaan dienen blijft van toepassing.

2. Schenkvrijstelling eigen woning

Niet opgenomen in de Voorjaarsnota 2022 maar wel door het Kabinet besloten is om de verhoogde schenkvrijstelling eigen woning, ook wel de jubelton genoemd, per 2023 te versoberen. Voor 2022 bedraagt, onder voorwaarden, de vrijstelling nog € 79.440. In totaal (inclusief de eenmalige vrijstelling) € 106.671.

Vanaf 2023 zal de vrijstelling worden verlaagd naar € 27.231. Er kan daarom in 2023 nog in totaal worden geschonken € 54.462 (cijfers 2022). Per 2024 zal deze verhoogde vrijstelling voor de eigen woning geheel worden afgeschaft en resteert enkel nog de eenmalige schenkingsvrijstelling van € 27.731 (cijfers 2022).

Dit betekent dus indien u gebruik wilt maken van de huidige ruime vrijstelling voor de eigen woning, dat u in 2022 over dient te gaan tot een schenking. Wij kunnen u meer informatie geven over de voorwaarden, zo kan er bijvoorbeeld in termijnen worden geschonken en hoeft de ontvanger op dit moment nog geen eigen woning te hebben.

3. Stand van zaken en heffing in box 3

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat de gehanteerde belastingheffing over box 3 vermogen vanaf 2017 door de Belastingdienst in strijd is met de huidige wet- en regelgeving. De Hoge Raad geeft aan dat er alleen belasting mag worden geheven over werkelijk behaalde rendementen.

Voor diegene die tijdig bezwaar heeft aangetekend tegen de belastingaanslagen over 2017 tot en met 2020 is het bezwaar door de Belastingdienst toegekend en zal er automatisch een nieuwe berekening van de verschuldigde box 3 heffing plaatsvinden. De komende maanden verwachten we de gecorrigeerde aanslagen van de Belastingdienst.

Voor diegene die geen of te laat bezwaar heeft aangetekend tegen de definitieve belastingaanslagen is het aan de politiek om te besluiten om deze belastingplichtigen alsnog tegemoet te komen. Hier zal de politiek later over beslissen.

Waarschijnlijk zullen er weer nieuwe procedures worden opgestart als de tegemoetkoming niet voldoende is of de uitspraak op het bezwaar niet voldoet.

Vanaf 2025 zal er een nieuw stelsel van belastingheffing binnen box 3 gaan plaatsvinden. Hierbij wordt voor de heffing van inkomstenbelasting naar verwachting uitgegaan van werkelijk behaalde rendementen. Dit kan grote invloed hebben op de verschuldigde belasting in box 3.

4. Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Binnen de huidige bedrijfsopvolgingsregeling kan, onder voorwaarden, fiscaal voordelig ondernemingsvermogen worden geschonken aan een bedrijfsopvolger.

De huidige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) staat al geruime tijd ter discussie. Zo is een veel gebruikt argument dat de huidige fiscale regeling te ruim zou zijn welke door een beperkte groep wordt toegepast. De tegenstanders stellen dan ook dat de huidige BOR dient te worden ingeperkt, dan wel in zijn geheel dient te worden afgeschaft.

Voorstanders geven aan dat de regeling essentieel is om de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

Recent is er opnieuw een evaluatierapport gepubliceerd door het Centraal Planbureau waarin onder andere de doelmatigheid en de noodzakelijkheid van de regeling wordt beschreven. In dit rapport wordt beschreven dat in veel gevallen een bedrijfsopvolgingsregeling zoals wij deze nu kennen niet nodig is.

Mocht het kabinet deze adviezen uit het rapport overnemen dan kan dit mogelijk grote gevolgen hebben voor bedrijfsoverdrachten. Indien u wilt overgaan tot het schenken van uw onderneming aan een bedrijfsopvolger en gebruik wenst te maken van de huidige ruime BOR, is ons advies dit zo spoedig mogelijk met ons te bespreken.

5. EHG regeling nog open tot 30 juni 2022

Wilt u energie besparen, bijvoorbeeld door een luchtbehandelingssysteem te installeren? Met de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden hiervan energiebesparende maatregelen nemen.
Naast luchtbehandeling komen ook de volgende investeringen in aanmerking:

  • 2e energiescherm (op apart dradenbed)
  • Aansluiting op warmtenetwerk of –cluster
  • Aansluiting op biogas- of kooldioxidenetwerk of –cluster
  • LED-belichtingssysteem
  • Hogedrukverneveling
  • Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating

De subsidie bedraagt 25% en kan per categorie verschillen. De subsidie is nooit hoger dan € 500.000. U kunt deze subsidie nog aanvragen tot en met 30 juni 2022, voor 17:00 uur.

6. SDE++ regeling open vanaf 28 juni 2022

Wilt u grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).
U kunt hierbij denken aan een zonnepaneelsysteem op een dak, een grootschalige warmtepomp voor de verwarming van een pand of het afvangen van CO2 bij uw bedrijf voor gebruik in de glastuinbouw.

De regeling is dit jaar aanzienlijk langer open dan afgelopen jaren, namelijk tot en met donderdag 6 oktober 2022. De openstelling is opgedeeld in 4 fasen. In die fasen neemt steeds het subsidie bedrag toe, maar de kans op toekenning door budgetuitputting neemt af.

7. Subsidie Praktijkleren open vanaf 2 juni 2022

De Subsidieregeling praktijkleren wordt in de studiejaren 2019-2020 tot en met 2021-2022 uitgebreid met extra compartimenten. De extra subsidie geldt voor verschillende sectoren.

De extra subsidie (toeslag) is onder andere beschikbaar voor erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in de landbouw (2019-2020 tot en met 2021-2022). Deze sectoren kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen.

Een aanvraag indienen is weer mogelijk vanaf 2 juni 2022, 9:00 uur tot 16 september 2022, 17:00 uur.