Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Tips voor schenken – 2021

Tips voor schenken – 2021
18 november 2021 beheerdergoestenopdam

Maak gebruik van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen

Door het tijdig overdragen van vermogen aan uw kinderen en/of kleinkinderen besparen uw erfgenamen erfbelasting bij uw overlijden. In 2021 gelden navolgende schenkingsvrijstellingen:

  • Schenking aan kinderen: € 6.604 (per kind);
  • Eenmalige verhoogde vrijstelling van € 26.881 voor schenkingen aan kinderen van 18 tot en met 39 jaar;
  • Schenkingen aan overige verkrijgers (waaronder kleinkinderen): € 3.244 per verkrijger.

Opmerkelijk is nog dat in 2021 de bestaande vrijstellingen voor de jaarlijks vrijgestelde schenkingen tijdelijk zijn verhoogd met € 1.000. De verhoging zal in 2022 niet meer van toepassing zijn. Maak dit jaar daarom nog gebruik van deze tijdelijke verhoogde vrijstelling.

De eenmalig verhoogde vrijstelling van € 26.881 wordt onder voorwaarden nog verder verhoogd tot € 105.302 als de extra schenking wordt gebruikt voor een eigen woning. Dit wordt ook wel de jubelton genoemd. Deze schenking mag over drie opeenvolgende jaren worden verdeeld.

Gezien de hoge huizenprijzen wordt overwogen deze “jubelton” af te schaffen. De definitieve beslissing is echter aan het nieuwe kabinet overgelaten. Het is daarom een overweging om nu al gebruik te maken van deze vrijstelling. Daarvoor is het niet noodzakelijk dat de ontvanger van de schenking ten tijde van de schenking al een eigen woning heeft. In de voorwaarden is namelijk opgenomen dat bij een schenking in 2021 het bedrag van de schenking uiterlijk moet zijn gebruikt voor de eigen woning op 31 december 2023. Als bijvoorbeeld in 2023 een huis wordt gekocht, kan alsnog worden voldaan aan deze voorwaarde!

De vrijstelling voor de eigen woning geldt niet alleen in de verhouding ouders-kinderen, maar voor iedereen: kleinkinderen, neven en nichten, kennissen en dergelijke mits de ontvanger van de schenking niet ouder is dan 39 jaar en de schenking gebruikt voor de eigen woning.

Voor een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling dient wel aangifte te worden gedaan. Deze aangifte moet vóór 1 maart volgend op het jaar van schenking te zijn ingediend bij de Belastingdienst.

Is uw kind ouder dan 39 jaar maar zijn of haar partner jonger dan 40 jaar, dan kan onder omstandigheden toch gebruik worden gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling. De schenking hoeft dan niet aan die partner toe te komen.

Verlaag uw Box III vermogen

Het ondernemingsvermogen en de eigen woning worden niet belast in box III. De rest van uw vermogen in beginsel wel. De belasting in Box III over de hoogte van uw vermogen bedraagt per 1 januari 2022 maximaal 1,71%. Vaak is het werkelijk behaalde rendement (denk aan de lage spaarrente) niet voldoende om deze belasting te kunnen betalen! Tel daarbij de inflatie op en uw vermogen holt achteruit.

Om de belastingheffing voor 2022 te beperken, dient het vermogen nog vóór de jaarwisseling in een andere Box te worden geplaatst. Dit is met name mogelijk als u een onderneming of B.V. heeft. Andere mogelijkheden zijn aflossing op een eigenwoningschuld, het oprichten van een BV of schenken juist voor 1 januari 2022. Oprichting van een B.V. dient dan op zeer korte termijn in werking te worden gezet omdat notarissen in december het traditioneel zeer druk hebben en banken soms wel vier weken of meer nodig hebben om een bankrekening te openen.

Ook het doen van grote consumptieve uitgaven (bijvoorbeeld een boot, auto) voor het einde van het jaar of investeren in kunst, groene beleggingsfondsen, bossen en natuur, verlaagt het Box III vermogen.

Een bijkomend voordeel van een lager Box III vermogen is dat u eerder en/of voor een hoger bedrag in aanmerking komt voor toeslagen en uitkeringen op basis van andere inkomensafhankelijke regelingen.

Verlaag eigen bijdrage WLZ

Volwassenen die zorg ontvangen in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ, voorheen AWBZ), moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. U kunt dan met name denken aan een bijdrage voor het verblijf in een verzorgings- of bejaardenhuis. Sinds enkele jaren betalen mensen met vermogen een veel hogere eigen bedrage.

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van inkomen, vermogen en gezinssituatie. De maximale eigen bijdrage is nu meer dan € 29.500 per jaar! Dit is netto. Door het vermogen per 1 januari 2022 in Box III te verlagen, kan de eigen bijdrage ook worden verlaagd. Hiervoor zijn verschillende manieren en daarvoor is actie in 2021 noodzakelijk.

Het voordeel van het verlagen van het vermogen per 1 januari 2022 is vaak niet direct zichtbaar in de hoogte van de eigen bijdrage 2022. De reden is dat voor de eigen bijdrage 2022 wordt gekeken naar het vermogen in 2020. Wel kan een vermogensverlaging in 2022 de bijdrage voor de toekomst verlagen. Daarom is actie ondernemen altijd aan te raden.

Als echter het vermogen per 1 januari 2022 veel lager is dan het vermogen op 1 januari 2020 kan onder omstandigheden worden verzocht om peiljaarverlegging. Dit betekent dat voor de berekening van de eigen bijdrage 2022 wel wordt uitgegaan van het vermogen per 1 januari 2022 in plaats dat van 2020. Actie ondernemen in 2021 is dan direct voordelig!