Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Nieuwsbrief februari 2022

Nieuwsbrief februari 2022
24 februari 2022 beheerdergoestenopdam

1.         Voorkom een te hoge WOZ-waarde!

Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2022. Het kan ook zijn dat u het aanslagbiljet al heeft ontvangen. In dat aanslagbiljet is ook de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand opgenomen.

Het belang van een juiste WOZ-waarde is groot en gaat veel verder dan alleen de door u te betalen gemeentelijke heffingen. De WOZ-waarde is ook van belang voor:

 • riool- en afvalstoffenheffing en waterschapslasten;
 • de hoogte van de bijtelling in verband met de eigen woning in privé;
 • de bepaling van de bijtelling privégebruik woning bij de winst uit onderneming;
 • afschrijvingsmogelijkheden in uw onderneming;
 • de belasting over in privé verhuurde woningen;
 • de heffing van schenk- en/of erfbelasting bij verkrijging van een woning.

Voor ondernemers is het financiële belang van de WOZ-waarde groot. Indien u een BV heeft mag u namelijk niet verder afschrijven dan tot aan de WOZ-waarde van het pand. Des te lager de WOZ-waarde, des te meer mogelijkheden om af te schrijven. Voor ondernemers die de onderneming drijven in een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma geldt dat mag worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde. Ook daarvoor is het belangrijk een juiste WOZ-waarde vast te stellen.

Wij raden dan ook aan de WOZ-waarde kritisch te beoordelen. Door een lagere WOZ-waarde kunt u belasting besparen. Vaak werkt een lagere WOZ-waarde ook door naar de volgende jaren. Met enige regelmaat constateren wij dat bedrijfswoningen worden gewaardeerd zonder met de bedrijfsbestemming rekening te houden. De waarde wordt dan vastgesteld als ware het een burgerwoning en die is (veel) hoger dan de waarde van een bedrijfswoning.

Soms echter kunt u belang hebben bij juist een hogere WOZ-waarde van de woning. Dit is voornamelijk het geval als u hypotheekrente betaald. Door een hogere waarde heeft de bank meer zekerheid en kan de hypotheekrente in bepaalde situaties omlaag.

Bij de hoogte van de WOZ-waarde hoeft overigens geen rekening te worden gehouden met werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken. Dit wordt ook wel de werktuigenvrijstelling genoemd. Voorbeelden zijn; meet- en regelapparatuur, schakelapparatuur, compressoren, aggregaten, turbines, en ketels. Ook voor de afschrijving is dit van belang. Op werktuigen kan namelijk gewoon zonder beperking worden afgeschreven.

Nieuw in 2022 is dat voor woningen alle gemeenten over moeten gaan van het meten met kubieke meters (inhoud) naar het meten met vierkante meters (gebruiksoppervlakte). Dit is een wettelijke verplichting en moet de standaard worden in Nederland. Makelaars maken gebruik van vierkante meters bij het aankopen en verkopen van woningen, de basisregistratie van adressen en gebouwen meet in vierkante meters en ook bij huurwoningen wordt er gemeten met vierkante meters.

Let op: Bent u het niet eens met de waardebepaling van uw woning of bedrijfspand of vermoedt u dat de werktuigenvrijstelling niet correct is toegepast, dan kunt u tot zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Wilt u dat graag aan uw adviseur overlaten, stuurt u dan tijdig een kopie van het aanslagbiljet naar ons door. Wij kunnen de WOZ-waarde controleren en in overleg met u bezwaar maken.

2.         Aanslag gemeentelijke heffingen

Naast controle van de hoogte van de WOZ-waarde van uw bedrijfspand of woning raden wij u ook aan de aanslag zelf te (laten) controleren. Hieronder zijn enkele voorbeelden opgenomen waarom een controle nuttig kan zijn:

 • u bent aangeslagen als bedrijf. Als de onderneming echter is gestaakt en de gemeente houdt hier geen rekening mee, in dat geval betaalt u te veel belasting.
 • u betaalt ook teveel belasting als de waarde van de bedrijfsgebouwen veel lager is dan de waarde van de woning. U bent dan namelijk voor de onroerende zaakbelasting geen bedrijf.
 • voor cultuurgrond, kassen én de ondergrond van de kassen is een vrijstelling onroerende zaakbelasting van toepassing. Is deze vrijstelling goed toegepast?
 • indien sprake is van een bedrijf mag over de waarde van de woning géén onroerende zaakbelasting voor de gebruiker worden geheven.
 • is de rioolheffing voor glastuinders die zijn aangesloten op het tuinbouwriool goed toegepast?

Let op: Binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag dient bezwaar te worden gemaakt. Voor sommige fouten in aanslagen kan echter ook nadat de termijn van 6 weken voorbij is met succes worden verzocht om teruggave van belasting. De fouten in oudere jaren worden dan hersteld, maar het is altijd beter om tijdig bezwaar te maken.

3.         Vraag tijdig om een voorlopige aanslag!

Als u belasting later of te laat betaalt brengt de Belastingdienst rente aan u in rekening. Voor de inkomstenbelasting is de rente minimaal 4%. Voor de vennootschapsbelasting is de rente zelfs nog veel hoger, namelijk 8%!

Gezien de hoge rentepercentages is het bijna altijd voordelig om de belasting op tijd te betalen en daarmee deze rente te voorkomen. U ontvangt bij een bank over uw spaargeld een lagere rente of u moet zelfs bijbetalen! Ook een krediet bij een bank is soms nog goedkoper dan rood staan bij de Belastingdienst. Daarbij komt dat de belastingrente voor de inkomstenbelasting niét aftrekbaar is. Voor de heffing van vennootschapsbelasting kan de rente wel ten laste van de winst worden gebracht.

Als u verwacht (meer) belasting te betalen over 2021 adviseren wij u tijdig te verzoeken om een (aanvullende) voorlopige aanslag. Is het verzoek ingediend vóór 1 mei 2022, dan is geen belastingrente verschuldigd als de (aanvullende) voorlopige aanslag conform het verzoek wordt opgelegd en hierna niet meer hoeft te worden bijbetaald. Moet u echter wel bijbetalen, dan is alleen rente verschuldigd over het bij te betalen bedrag.

Wel is het zaak om de te betalen belasting zo goed als mogelijk in te schatten. Betaalt u namelijk teveel op een voorlopige aanslag en krijgt u later deze belasting terug, dan ontvangt u géén rente hierover. Een vergoeding van belastingrente is alleen nog mogelijk in bijzondere situaties. Indien u verwacht belasting (bij) te moeten te betalen over 2021 dan raden wij u aan contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan voor u beoordelen of een voorlopige aanslag moet worden aangevraagd om een hoge rente te voorkomen.

4.          BOX III-heffing in strijd in Europese regels!

Om de belastingheffing op vermogen eenvoudig te houden, gaat de Belastingdienst uit van een geschat rendement. In de jaren tot 2016 werd uitgegaan van een rendement van 4%. Dit geldt dan ook voor een spaarrekening op de bank. Vanaf 2017 is het systeem aangepast en gaat men ervanuit dat naarmate het vermogen hoger is, ook het behaalde rendement wel hoger zal zijn. De reden is dat bij een hoger vermogen ook in aandelen, onroerende zaken etc. zou worden belegd.

Echter als u alleen maar vermogen op een spaarrekening heeft staan, kunt u dit hogere rendement niet behalen. Maar voor de belastingheffing wordt wél uitgegaan van het hogere rendement. U betaalt dan belasting over rendementen die u nooit heeft behaald en ook niet kan behalen. Eigenlijk wordt u dan fiscaal gedwongen om meer risico te nemen dan u zelf zou willen.

Omdat een rendement van 4% of hoger met een laag risico niet haalbaar is, hebben vanaf 2017 veel mensen (±60.000) bezwaar gemaakt tegen de heffing in Box III. Ook wij hebben namens vele cliënten over die jaren een bezwaarschrift ingediend. Voor de afwikkeling van deze bezwaren werd aangesloten bij de uitkomst van een al lopende procedure met dezelfde argumenten.

Algemeen werd aangenomen dat de kans op een positieve uitslag van die procedure zeer klein was. Met betrekking tot de jaren vóór 2017 had de hoogste rechter weliswaar aangegeven dat Box III niet eerlijk was, maar ook dat het aan de wetgever is om dit aan te passen. Des te verrassender was het dat diezelfde hoogste rechter aangaf dat het nieuwe systeem vanaf 2017 wél in strijd was met Europees recht. Volgens de Hoge Raad mag vanaf 2017 alleen het werkelijk rendement op het vermogen belast worden. Helaas is niet aangegeven hoe het werkelijke rendement precies moet worden bepaald.

De uitspraak heeft voor de overheid een grote impact. Niet alleen financieel, maar ook qua uitvoering bij de Belastingdienst. Daarbij komt dan ook nog de politieke vraag of mensen die geen of niet tijdig bezwaar hebben gemaakt nog zullen moeten worden gecompenseerd.

De bal ligt derhalve bij het kabinet. Een definitieve beslissing wordt uiterlijk 1 mei genomen bij de Voorjaarsnotabesluitvorming. De cliënten waarvoor wij bezwaar hebben gemaakt, hoeven nu niets te doen. Zij ontvangen vanzelf bericht. Voor de belastingplichtigen die over deze jaren géén of niet tijdig bezwaar maakten, wordt bekeken of ook zij rechtsherstel moeten krijgen. De beslissing hierover valt ook uiterlijk 1 mei.

5.         De jubelton gaat vervallen, maar wanneer?

Door het tijdig overdragen van vermogen aan kinderen en/of kleinkinderen besparen uw erfgenamen erfbelasting bij uw overlijden. Daarnaast kunt u met de schenking diegene helpen om bijvoorbeeld een eigen woning te kopen.

Het is mogelijk om de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 27.231 (vrij te besteden) onder voorwaarden te verhogen tot € 106.671 als de extra schenking wordt gebruikt voor de eigen woning. Dit wordt ook wel de jubelton genoemd. Deze schenking mag dan onder voorwaarden over drie opeenvolgende jaren worden verdeeld.

Gezien de huidige (huizen)marktomstandigheden is in het regeerakkoord opgenomen de jubelton per 2024 af te schaffen dan wel aan te passen. Het is echter ook mogelijk dat afschaffing of aanpassing veel eerder dan 2024 plaatsvindt. Dat wordt zeer binnenkort bekend. Later volgt dan nog een nadere toelichting over de inhoudelijke aanpassing van deze vrijstelling.

De vrijstelling voor de eigen woning geldt niet alleen in de verhouding ouders-kinderen, maar voor iedereen: kleinkinderen, neven en nichten, kennissen en dergelijke mits de ontvanger van de schenking niet ouder is dan 39 jaar en de schenking daadwerkelijk gebruikt voor de eigen woning. Voor een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling dient wel aangifte te worden gedaan. Deze aangifte moet vóór 1 maart volgend op het jaar van schenking te zijn ingediend bij de Belastingdienst.

Is uw kind ouder dan 39 jaar maar is zijn of haar partner jonger dan 40 jaar, dan kan onder omstandigheden toch gebruik worden gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling. De schenking zelf hoeft dan niet aan die partner toe te komen. Er wordt alleen gebruik gemaakt van de (jongere) leeftijd. Naast de leeftijdsgrens dient ook rekening te worden gehouden met datum van afschaffing of aanpassing. Het kan dus interessant zijn, afhankelijk van de persoonlijke situatie, om nu al over te gaan tot een schenking voor de eigen woning. Daarvoor is het niet noodzakelijk dat op het moment van de schenking, de ontvanger al een eigen woning heeft. Hierdoor kunt u de af te schaffen vrijstelling toch veilig stellen.

Schenken (al dan niet met een beroep op een vrijstelling) is maatwerk. Laat u daarom altijd goed adviseren voordat u overgaat tot het doen van een schenking.

6.         Gecombineerde opgave en landbouwvrijstelling

De landbouwvrijstelling is een fiscale regeling waarbij de waardeverandering van de grond wordt vrijgesteld van de winst tot aan de waarde in het economisch verkeer bij voortgezet agrarisch gebruik (WEVAB). Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de ondernemer deze grond heeft gebruikt bij de uitoefening van het eigen landbouwbedrijf. De bewijslast dat de grond worden gebruikt in de eigen onderneming ligt bij u zelf.

Voor de periode dat de grond uit gebruik wordt gegeven, is de landbouwvrijstelling niét van toepassing. De belastingdienst kan dit bijvoorbeeld controleren door middel van de gecombineerde opgave. Binnenkort dient deze opgave weer te worden ingediend. Daarom is het belangrijk dat de opgave correct wordt ingediend met daarop alle gronden die u in de eigen onderneming gebruikt. Later bij het claimen van de landbouwvrijstelling kan dan eenvoudig worden aangetoond dat de gronden in eigen gebruik zijn geweest.

N.B. het is niet mogelijk dat twee ondernemers dezelfde grond opnemen als in eigen gebruik. RVO zal dan aan beiden vragen wie nu exact de grond in gebruik heeft!

7.         Nieuwe openstelling Regeling Verplaatsing Glastuinbouwbedrijven Gelderland

In de afgelopen jaren heeft de Provincie Gelderland een actief beleid gevoerd om de tuinbouw te concentreren en herstructureren. Een belangrijk middel hierin was de regeling die tuinbouwbedrijven financieel ondersteund wanneer zij hun bedrijf verplaatsen naar een intensiveringsgebied waarbij en passant ook het nodige glas in (veelal) het buitengebied saneerden. Met deze regeling werden tientallen hectares aan veelal oud glas opgeruimd en werden diverse moderne, toekomstbestendige bedrijven gerealiseerd.

In het kader van het Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma heeft de Provincie Gelderland de nieuwe regeling weer opengesteld. Wilt u uw glastuinbouwbedrijf verplaatsen naar een glastuinbouwontwikkelingsgebied of een regionaal cluster glastuinbouw? Dan kunt u tussen 7 februari en 21 maart 2022 subsidie aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen voor verplaatsing van een solitair gelegen glastuinbouwbedrijf naar:

 • het (reserve-)glastuinbouwontwikkelingsgebied Bergerden-Huissen;
 • het (reserve-)glastuinbouwontwikkelingsgebied Bommelerwaard;
 • een regionaal cluster glastuinbouw in Tuil, Est of Voorst.

In totaal is een bedrag van € 4.000.000 beschikbaar. De subsidiebijdrage per aanvraag is maximaal € 1.000.000, waarbij de subsidie nooit hoger kan zijn dan het aantal te saneren m² glas vermenigvuldigd met € 25.

Ten opzichte van de laatste openstelling zijn wel een aantal verscherpingen doorgevoerd. Voor meer informatie over deze subsidie kunt u contact opnemen met Peter van der Werf.

8.         Verplaatsing Paddenstoelenteeltbedrijven

De openstelling Verplaatsing paddenstoelenteeltbedrijven Gelderland 2022 biedt subsidiemogelijkheden voor de verplaatsing van een solitair gelegen paddenstoelenteeltbedrijf naar het regionaal cluster glastuinbouw Velddriel. Deze tenderregeling staat open van 7 april tot en met 9 mei 2022.

De openstelling Professionalisering korte voorzienings-ketens Gelderland 2022 biedt subsidiemogelijkheden voor het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie door professionalisering van een bestaande korte voorzieningsketen, en/of; de uitvoering van een innovatieproject gericht op professionalisering van een bestaande korte voorzieningsketen. Deze tenderregeling staat open van 4 april tot en met 11 mei 2022.

9.         Subsidiemogelijkheden voor energiebesparende investeringen

De subsidieregeling Investeringen in Energie-efficiëntie Glastuinbouw gaat onder voorbehoud 1 april 2022 weer open. De subsidie bedraagt bij deze regeling maximaal 25% van de kwalificerende kosten. Daarbij verschilt het maximale subsidiebedrag per investering. De openstelling van de regeling is nog niet gepubliceerd in de Staatscourant. De verwachting is echter dat er weinig wijzigingen optreden ten opzichte van de openstelling van 2021.